Bijstand, vermogen en erfenissen

Vrijdag 17-03-2006

Vandaag een man aan de telefoon die een ‘bankrekening heeft in het zuiden des lands’ die zegt dat er tien jaar gelden een erfenis is gestort op deze bankrekening en dat de bankrekening op een andere naam staat en nu wil hij het op een eigen rekening zetten. Ik leg hem uit de de sociale dienst altijd achter bankrekeningen komt omdat ze die bij de belastingdienst kunnen opvragen. En dan vragen ze bijvoorbeeld van iedere rekening giro-afschriften. Regels m.b.t. afplakken. Bovendien is het zo, dat de sociale dienst altijd op de hoogte is van het feit, dat iemand een erfenis krijgt, want de gegevens van de belastingdienst, die worden verkregen als iemand aangifte doet in verband met successierechten van de notaris, zijn bekend bij/ worden doorgegeven aan de sociale dienst. Nu is de vraag, of deze bankrekening ook bekend is. Als ie op een andere naam staat, natuurlijk niet. Hij vraagt ook nog: maar als ik het nou op mijn eigen bankrekening zet, en ik haal er meteen 3000 euro vanaf. Dan zit ik beneden de grens van het vrij te laten vermogen. Dit werkt niet volgens mij. Je had op enig moment 7000 euro, en dit had je moeten doorgeven aan de sociale dienst. Dan gaat de sociale dienst op basis van die situatie aan het rekenen. Een andere hoofdregel is, dat de procedure als volgt is. De sociale dienst stelt het moment van overlijden van de erflater vast. Dit moet je doorgeven aan de sociale dienst. (Natuurlijk alleen wanneer je een erfgenaam bent en er iets te verdelen valt) Vanaf dat moment dient de sociale dienst ene beschikking af te geven, dat je bijstand wordt omgezet in leenbijstand. Op het moment dat het geld vrijkomt, ga je dit weer doorgeven aan de sociale dienst. Die maken dan ene berekening. Zoveel bijstand versteekt in de periode tussen het overlijden van de erflater en het moment van uitbetaling van de erfenis, en de erfenis is zo en zoveel. Stel er is 10.000 euro bijstand netto verstrekt. En de erfenis is 7000 euro. De grens van het vrij te laten vermogen is 5000 euro. Dan moet je in een keer 2000 euro terugbetalen aan de sociale dienst. De rest mag je houden. Je uitkering loopt dan gewoon door. Maar als de erfenis 20.000 euro is, betaal je 10.000 euro terug aan de sociale dienst, en je zit dan nog 5000 euro boven de grens van het vrij te laten vermogen. Dus je uitkering wordt stopgezet. Vervolgens mag je die 5000 euro interen in ene tempo van maximaal anderhalf maal de norm. (Voor ene alleenstaande: ongeveer 750 euro per maand, plus de helft, is 375 euro per maand) Duis je kunt na 5 maanden weer een uitkering aanvragen. LET OP. Als je sollicitatieplicht hebt gehad toen je in de bijstand zat, heb je die ook als je van de erfenis leeft. Want je moet alles doen om de bijstand te vermijden als je van te voren weet, dat je waarschijnlijk weer ene beroep op de bijstand moet doen. Dus blijven solliciteren en naar werk zoeken!

Van belang bij de berekeningen is verder, dat de sociale dienst uitgaat van het eigen vermogen dat bij de aanvraga van de bijstand vastgesteld is. Als het goed is, heb je daarover ene beschikking gekregen waarin staat dat je bijstand krijgt, maar bovendien staat in die beschikking op welk bedrag dat vermogen vastgesteld is. Dit bedrag moet worden opgeteld bij het bedrag van de erfenis, om te bepalen hoeveel je moet terugbetalen. Dat geldt ook voor spaarcenten. Dus als je van je uitkering gespaard hebt wordt dit bedrag opgeteld bij het eigen vermogen en ben je dat dus kwijt.

In het verleden deed de sociale dienst het nog wel eens fout. Ze zeiden dan tegen de klant, dat zijn uitkering zou worden stopgezet. Dat was minder werk. In het verleden liepen de officiële juiste procedure en de informele procedure wel eens door elkaar, dus dan ging men tegelijkertijd terugvorderen en de uitkering stopzetten. Uitleg waarom dit niet goed is.

Als je de erfenis niet opgeeft is dat een schending van artikel 17 van de WWB. Je hebt niet voldoende inlichtingen verstrekt. En je uitkering kan op grond van dat argument worden beëndigd.

Overigens is koppeling van bestanden slechts een van de informatiebronnen waarover de sociale dienst beschikt. Een andere informatiebron zijn de tips, die meestal uit de naaste omgeving van de klant komen. Zo had ik ene mevrouw aan de telefoon die haar zuster wilde verlinken. Ze zei dat haar zuster de beschikking had over de bankrekening van haar vader, die inmiddels kort geleden was overleden. Nu moest de erfenis worden verdeeld. Zij had een uitkering van de sociale dienst, en had geld voor zichzelf van de bankrekening van de vader afgehaald toen hij nog leefde. Naar zeggen van de zuster gebeurde dit met toestemming van de vader, toen die nog leefde en dat de vader het beschouwde als een gift voor zijn dochter, die met haar bijstandsuitkering financieel krap zat. De zuster nu zei nu de vader overleden was echter, dat haar zuster het geld zonder toestemming van de rekening had gehaald en zich had toegeëigend. En ze vroeg of iemand in de bijstand geen informatieplicht heeft. Als dit zo was, zou ze dit doorgeven aan de sociale dienst en zou de uitkering van haar zuster moeten worden stopgezet, wegens schending van artikel 17 van de WWB, niet vemelden van inkomsten en giften.

Wat is vermogen=

Deze vraag is moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt. Bij ene erfenis in geld is het helder, maar bij andere inkomsten= Zo was er een ingewikkeld verhaal van een mevrouw die een verhuiskostenvergoeding had gekregen van 5000 gulden. De vraag is, of dit tot het vermogen kan worden gerekend en hoelang. Als er ook nog andere spaarcenten zijn. De vraag is ook, als je dit niet opgeeft aan de sociale dienst of er schending is van artikel 17. Mark heeft op het internet een voorbeeld gevonden in rechtspraak.nl van mensen die in een woonwagen woonden en 18.000 gulden kregen van een gemeente plus een nieuwe woonwagen als ze zouden vertrekken. Ze vestigden zich in een naburige gemeente, en vroegen daar bijstand aan.