Commentaar op de concept nota ‘Beleidsplan Sociale Zekerheid 1997’. Hoofdlijnen van het beleid van 29 oktober 1996

In de concept-beleidsnota ‘sociale activering’ van de Utrechtse Dienst Welzijn staat de volgende formulering: ‘Bin­nen de hedendaagse verzorgingsstaat is sprake van een over­waardering van betaalde arbeid en een onderwaardering van onbetaalde arbeid. In het verlengde daarvan is er een over­waardering van materiele waarden en consumptie tegenover een onderwaardering van kwalitatieve aspecten van het leven van…

Bijstandsbond Amsterdam jubileert

In gewijzigde vorm gepubliceerd in: De Arme Krant van Nederland jaargang 2 nummer december 1996. Op 18 oktober organiseerde de Bijstandsbond Amsterdam een feest bij haar twintigjarig bestaan. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van uitkeringsgerechtigden in Amsterdam. iedere dinsdag, woensdag en donderdag is er een spreekuur voor uitkeringsgerechtigden. De strukturele problemen die de medewerkers van…

Commentaar op het beleid m.b.t het vrijwilligerswerk in de concept-beleidsnota sociale zekerheid 1997 van de gemeente Amsterdam

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam Werklozen belangen Vereniging Amsterdam Commentaar op het beleid m.b.t het vrijwilligerswerk in de concept-beleidsnota sociale zekerheid 1997 van de gemeente Amsterdam. Op de werkconferentie over de problematiek van minima en armoede in Amsterdam, waar vele groeperingen uit de stadssamenleving aanwezig waren wordt in de evaluatie in hoofdstuk 5 gesteld dat als een…

Uitleg van Jacq Wijnen van buro voor rechtshulp oost over de nieuwste maaregelen in de sociale onzekerheid dd 15-10-1996

Bijeenkomst bij komitee amsterdam tegen verarming Enige tijd geleden is de oude ziektewet in principe afgeschaft en ervoor in de plaats komt de WULPS. Wel blijft voor mensen die vanuit tijdelijke kontrakten of de WW ziek worden de oude ziektewet bestaan. De Wulps is eigenlijk loon, dat door de werkgever uitbetaald moet worden gedurende een…

Creatieve beleidsvorming

Sinds kort ben ik namens de Bijstandsbond betrokken bij een proces van ‘creatieve beleidsvorming’ in Amsterdam Oost. Doel van deze ‘creatieve beleidsvorming’ is voor het stadsdeel een beleid ter bestrijding van de verarming te bedenken. Hiervoor werden hulpverleners uit het stadsdeel en vertegenwoordigers van stedelijke organisaties van uitkeringsgerechtigden uitgenodigd. Dus niet eerst een beleidsnota, waar…

De werkgelegenheidsmaffia en het Wisconsin model

De arbeidsbemiddelaars van allerlei diensten en instanties die de gelden voor de bevordering van de werkgelegenheid verdelen (door Ben Bugter, direkteur van Maatwerk-banenpool wel de ‘werkgelegenheidsmaffia genoemd) hebben een nieuw speeltje ontdekt: het Wisconsinmodel. De notoire werklozenhater Eduard Bomhoff, professor in de ekonomie en columnist van NRC-handelsblad is het eerst met het Wisconsin model gekomen.…

Discussie in de Rode Hoed over de participatiewet van de Partij van de Arbeid d.d. 08-10-1996

De participatiewet is een wet tussen de bijstand en de werkne­mersverzekeringen in. Het is de bedoeling, dat deze wet geen partnertoets kent en geen vermogenstoets en ruime mogelijkhe­den voor scholingsverlof en bijverdiensten. Op die manier worden mensen middels een traject geactiveerd, overeenkomstig de manier waarop ze nu hun leven afwijkend van de maatman inrichten, bezig…

Vergoeding tandartskosten via bijzondere bijstand onmogelijk gemaakt

Dit artikel verscheen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van october 1996. Vergoeding van tandartskosten via Bijzondere Bijstand onmogelijk Kort geleden werden we weer eens met de neus op het feit gedrukt dat vergoeding van tandartskosten uit de Bijzondere Bijstand in Amsterdam in de praktijk vrijwel onmogelijk is. Een cliënt had een aanvraag voor Bijzondere Bijstand…