Verslag van het coördinatiebureau van de Euromarsen d.d. 15 en 16 april 2000 in Brussel

 • Evaluatie van de Top in Lissabon.

De top in Lissabon heeft alle voorstellen van Tony Blair voor ‘vernieuwing’ van de sociale zekerheid en werkgelegenheidsbeleid overgenomen. Een voorstel, om de armoede van kinderen binnen tien jaar op te lossen is van tafel verdwenen. Het beleid van flexibilisering van de arbeid en de arbeidsmarkt waarover op voorgaande toppen voorstellen werden gedaan, is voortgezet. De liberalisering van de markten heeft een hoge prioriteit; na de top van Lissabon was er een bijeenkomst van de Ecofin (De vergadering van de ministers van economische zaken) Daar is Laurent Fabius teruggefloten, omdat Frankrijk een fiscale politiek zou voeren die in strijd is met de liberalisering van de markten.

Op de grote demonstratie in Portugal, die georganiseerd werd door de CFDT, werd deelgenomen door een sterke delegatie van de Euromarsen. Er waren twee bussen uit Zuid-Frankrijk en een uit Madrid. Verder waren vertegenwoordigers uit Italie aanwezig. Er werd door 50.000 mensen gedemonstreerd. De delegatie van de Euromarsen heeft pamfletten uitgedeeld en kontakten gelegd. Men wil meewerken aan het Euromarsenproject om op Europees niveau een sociaal minimum te definieren. De Euromarsen kregen in de Portugese pers veel aandacht. Er zijn in Portugal eigenlijk geen werklozen organisaties, de werkloosheid is laag, maar daar staat tegenover, dat de bestaansonzekerheid groot is, veel flexibele, tijdelijke baantjes, laag betaald. Sowieso zijn er in Portugal geen sociale bewegingen naast de politieke partijen. Probleem was, dat er in Portugal twee grote vakbonden zijn, maar een van hen nam niet deel aan de demonstratie. Op de komende demonstratie in Porto in juni zullen beide aanwezig zijn, plus een delegatie van de EVV. Na de demonstratie is er een tegentop gehopuden, waar oa gediscussieerd werd over de verhouding zociale bewegingen versus politieke partijen, een discussie die in Frankrijk al langer speelt. (Zie de verklaring van Bourdieu).

De grote demonstratie in Porto zal worden gehouden op 19 juni, voorafgaande aan de Europese top op 20 en 21 juni. Bij deze demonstratie zal het voor het eerst sinds de demonstratie in Luxemburg zijn, dat de EVV oproept tot een demonstratie. Ook de Euromarsen ziullen tijdens deze demonstratie weer aanwezig zijn, maar vanwege de financiele mogelijkheden zal de delegatie niet zeer groot zijn. De Franse CGT organiseert 1000 mensen naar Porto, de CFDT organiseert 500. Wellicht komt er in dit verband een ‘vakbondstrein’. Kaderleden van de Euromarsen die lid zijn van de vakbond klunnen mereizen met deze delegaties. Misschien zal er toch een aparte bus vanuit Parijs voor de Euromarsen komen. Ook zal er minstens een bus vanuit Bordeaux vertrekken. Ook in Spanje wordt gemobiliseerd.

 • Aktiviteiten in juni

Juni wordt een zeer drukke aktiemaand. Op 9, 10 en 11 juni is er de Europese top van werkgevers waarbij van alles wordt georganiseerd in Brussel.

26 tm 30 juni is er een UNO conferentie in Geneve, waar 5 jaar na de UNO top in Kopenhagen over armoede, uitsluiting en werkloosheid zal worden geevalueerd, wat de verschillende landen zoal hebben gedaan. (Kopenhagen 5+). Twee tot drie dagen voor de UNO conferentie zal een tegentop worden georganiseerd, en op 25 juni zal er ene grote demonstratie komen. Hiertoe is opgeroepen door verschillende Zwitserse vakbonden. Het EVV heeft nog geen beslissing genomen. Attac Frankrijk speelt een belangrijke rol in de organisatie van een en ander.

De grote boerenorganisaties in Frankrijk gaan acties organiseren over de landbouwproblemen en de liberalisering van de markten, nav Seattle. De Marche Mondial des Femmes komt 17 juni aan in Parijs. 14 oktober 2000 is in Brussel het einde van de mars. Op dezelfde dag is er ook een grote betoging in Bayonne, vlakbij Biaritz. In deze laatste plaats wordt onder frans voorzitterschap een Europese top gehouden op die datum. Gezien de ervaringen in Baskenland kan dit een zeer grote betoging worden. Zowel vanuit spanje als vanuit Zuid-Frankrijk wordt gemobiliseerd.

Tijdens de discussie op de coordinatievergadering kwam naar voren, dat we een soort taak verdeling moeten maken over welke landen voor welke bijeenkomst mobiliseren. Tijdens de top in Geneve zullen de landen Zwitserland, Italie en het zuiden van Duitsland acte de presence kunnen geven. Bij de top van Europese patroons kunnen Nederland, Belgie, Duitsland en Noord-Frankrijk deelnemen.

Deze activiteit wordt hieronder nader uitgewerkt.

 • Europese top van werkgevers (UNICE)

Deze top wordt 9 tm 11 juni in Brussel gehouden. Attac- Brussel heeft het initiatief genomen, om tijdens deze werkgeverstop allerlei activiteiten te organiseren. Ze zijn bezig met een breed samengesteld organisatiecomitee, dat een niet mis te verstane verklaring zal uitgeven, waarin de werkgeveres zullen worden neergezet als vijanden, die terug willen naar de negentiende eeuw bij de afbraak van de sociale zekerheid. Doelstelling van Attac-Brussel is, niet een minimumprogramma/verklaring op te stellen, maar de mensen bijeen brengen in een platform dat de verschillende meningen weerspiegelt.. De volgende activiteiten worde gepland:

 • Video over UNICE, waarin ook het Belgische werkgelegenheidsbeleid onder de loupe wordt genomen. Van deze video zullen vele kopien worden gemaakt, die in de verschillende landen kunnen worden bezien.

 • Grote demonstratie in Brussel vanuit een bepaald punt, die eindigt in een grote zaal. (Nog niet bekend). Probleem is, dat dat weekend het voetbal Euro 2000 begint, zodat zeker op zaterdag niet gedemonstreerd zal mogen worden. De demo vindt waarschijnlijk plaats op vrijdag, maar misschien zondag.

 • Dinsdag 18 april vergaderen de deelnemers aan het organisatiekomitee, waartoe oa behoren delegaties van de ABBV, ACOP, ACV, OXFAM, PTB, PvdA, SAP, etc.

 • De bedoeling is, van de demonstratie en manifestatie een theaterspectakel te maken, met optredens van vele theatergroepen.

 • Rond de demonstratie zullen allerlei (studie) bijeenkomsten door Attac worden georganiseerd.

Behalve uit Belgie zullen ook Fransen komen, oa uit Lille.

De coordinatievergadering van de Euromarsen heeft besloten, op dezelfde dag als de demonstratie in de namiddag een collqium (grote studiebijeenkomst) te houden over de mogelijkheden op Europees niveau een sociaal minimum te eisen, dat in de verschillende landen volgens dezelfde methode wordt vastgesteld. Daartoe is een voorbereidend document besproken. Attac zal een brochure uitbrengen, waarin ook het standpunt van de Euromarsen over het sociale minimum zal worden opgenomen.

 • Discussie over het Europees sociaal minimum.

Vraag is, welk sociaal minimum wij eisen op Europees niveau, daarvoor wordt een tekst uitgedeeld. (Zie bijlage). Voorstel is, in de verschillende Europese landen een sociaal minimum te definieren, dat gelijk is aan 40% van het Bruto Nationaal Product. Amendementen op de tekst kunnen deze week nog worden ingediend. Ieder land moet kijken, of het klopt. Dit moet besproken worden op het colloqium dat 8, 9 of 10 juni plaatsvindt. Daar zal een manifest gepubliceerd worden, waarin een eis die gemeenschappelijk in Europa gesteld kan worden. Twee dingen zijn daarbij met elkaar verbonden: het colloqium en de demonstratie van Attac. De vergadering gaat met het volgende akkoord: er is een verband tussen het sociale minimum en de waarde van arbeid cq de loonhoogte. We weten, dat de werkgevers niet willen, dat de lonen en het sociale minimum verhoogd worden. Dan kunnen onze eisen worden opgenomen in de centrale eisen die gesteld zullen worden om de plannen van de werkgevers aan te klagen. En om aan te klagen, dat werkgevers onevenredig veel invloed hebben op de Europese besluitvormingsmachine. Dit komt ook in de brochure van Attac.

Gezien het verband zullen colloqium en demonstratie op een dag worden gehouden. Elk land moet mensen uitnodigen, die het woord zouden kunnen nemen op het colloqium en elk land kan met voorstellen amendementen komen, die in het manifest zullen worden verwerkt. 26 en 27 mei is er een uitgebreide coordinatievergadering van de Euromarsen in parijs, waar verder doorgesproken wordt wat we in juni gaan doen.

 • Verklaring van Bourdieu

Op de coordinatievergadering is een ‘ charter voor de Europese sociale bewegingen’ besproken, dat op 1 mei in Frankrijk zal worden gelanceerd. Pierre Bourdieu, een Franse socioloog heeft het initiatief genomen om het chrter op te stellen. Hij heeft in 95 en 96 een rol gespeeld in de acties die toen in Frankrijk gevoerd zijn en hij schreef een jaar gelden een artikel in Le Monde Diplomatique, waarin hij de noodzaak bepleitte van onafhankelijke sociale bewegingen, dus onafhankelijk van politieke partijen, die vooral erop uit zijn in het ideologisch geweld van hyet neo-liberalisme ruimte voor debat te creeren, waarin alternatieven naar voren kunnen komen. Dit artikel leidde tot overleg tussen in eerste instantie Franse intellectuelen en vertegenwoordigers van sociale bewegingen, om een charter met voorstellen op te stellen en breed te bespreken zodat een aanzet wordt gegeven om die ruimte voor debat te creeren. In Frankrijk hebben werklozenorganisaties als AC!, MNCP, APEIS en vakbonden als SUD de teskt bediscussieerd. Behalve de genoemde organisaties hebben ook andere, zoals linkse vakbondskaders van de CFDT en Droit Devant en Droit Aux Logement de verklaring ondertekend. Tegelijkertijd is de verklaring verspreid in andere Europese landen, waar verschillende groepen intelectuelen de verklaring ondertekend hebben. (Duitsland, Italie, Griekenland). In Italie heeft de vakbond van metaalbewerkers ondertekend,in Duitsland de IG Metall en de IG Medien. Het is nu de bedoeling, dat in de verschillende Europeselanden zoveel mogelijk handtekeningen verzameld worden, waarbij men zowel als organisatie als als persoon met vermelding van functie kan ondertekenen. Het is de bedoeling, dat de verspreiding van en de discussie over het charter verbonden is met de vele acties, die komend jaar in Europa gevoerd gaan worden rond allerlei internationale bijeenkomsten zoals de Europese toppen van regeringsleiders, Kopenhagen 5 plus in Geneve, de Marches Mondiale des Femmes etc. In september is er een grote Europese bijeenkomst om het appel van Bourdieu te bespreken. De Euromarsen zullen daar voorstellen, samen iets te doen in Nice, wanneer daar de Europese top wordt gehouden. Tijdens de akties rond deze top zullen ook de organisatoren van het appel/charter activiteiten organiseren.

 • De activiteiten in december.

In Nice zal in december een top van Europese regeringsleiders worden gehouden. De EVV zal ook oproepen naar de demonstratie in die plaats te komen, de demo wordt gehouden op 6 of 7 december. Er bestaat echter enige verwarring over de datum, omdat in de Franse CGT berichten worden verspreid, dat de demonstratie op 2 december zal worden gehouden. Dit is echter buiten de CGT door niemand bevestigd. De Assemblee van werklozen, mensen met een minimuminkomen levend in bestaansonzekerheid zal voor de demonstratie in Parijs worden gehouden gedurende twee of drie dagen. Dit zal plaats vinden in ‘ EspaceMarx’, een discussiecentrum in Parijs. Voor/tijdens de assemblee zal Attac een grote konferentie in hetzelfde discussiecentrum organiseren.

 • Overzicht van de situatie in Italie en Duitsland

In Italie voert het personeel van publieke diensten actie voor het behoud van hun baan. 180.000 mensen dreigen ontslagen te gaan worden. Het gaat daarbij ook om begeleiders van allerlei werklozenprojecten. De sociale werkers bij die projecten worden ontslagen. De ontknoping van dit conflict nadert. Er zijn regionale demonstraties en 21 mei zijn er egionale verkiezingen. Daarbij zal er ook een referedum zijn over de ontslagbescherming, cq de vrijheid van werkgevers mensen te ontslaan. De grote vakbonden zijn tegen versoepeling van de ontslagbescherming. Er iz in Talie ook een discussie over het instellen van een sociaal minimum. De discussie daarover in het parlement beperkte zich echter tot de categorie van de langdurig werklozen. Ondertussen wordt echter de arbeidsmarkt hervormd en geflexibiliseerd, waarbij de mensen rechten worden afgenomen. (Zie ontslagbescherming)

De situatie in Duitsland. In Duitsland is er een discussie geweest om werklozen via extra lage lonen aan het betaalde werk te krijgen. De vakbonden hebben dit tegengehouden. Maar ze zijn wel akkoord gegaan met een experiment in dit opzicht in Sachsen. Iedere werkloze in deze streek moet 1 dag per week werken voor 2,50 mark per dag. De regeling wordt nu al gebruikt om mensen in publieke diensten met een regulier contract te vervangen door werklozen.

Er is in Duitsland een groot tekort aan ICT specialisten. Volgens het ‘ groene kaart model’ zoals dat ook in Amerika bestaat, worden nu 20.000 Indiers geworven als ICT specialist.

Verder is er een offenzief van de werkgevers om in Duitsland de werkloosheidsuitkeringen, qua regeling (niet qua duur) te vergelijken met de nederlandse ww, te vervangen door bijstand (Sozial Hilfe). Dus de werknemersverzekering wordt dan afgeschaft en vervangen door bijstand.

Tenslotte zijn er in Duitsland net als in Nederland ‘ sluitende aanpak’ projecten met ‘ case-management’ waarbij iedereen die werkloos wordt meteen een traject aangeboden krijgt en ook werklozen die niet kunnen werken via het case management in een sociale activeringstraject worden gezet.

In Duitsland zijn er vijf landelijke organisaties van werklozen: de Euromarsen, het Arbeitslosen Verband, de Bundes Arbeitsgruppen fur Sozial Hilfe, de Bundes Arbeitsgruppen en de Koordinierungsstelle Gewerkschaftlicher Arbeitslosen Gruppen van de vakbonden Deze organisaties hebben afgesproken ‘ ronde tafelgesprekken’ te beginnen over samenwerking. De verschillende organisaties realiseerden zich, dat ze niet genoeg gemobiliseerd hadden voor de demo in Keulen en dat er een gekoordineerd verzet moet komen tegen de arbeidsdwang, die in Duitsland vaste vorm begint te krijgen. 16 tm 18 juni is er een werkconferentie van deze landelijke organisaties in Frankfurt am Main. De nederlandse euromarsen zijn uitgenodigd om iets te vertellen over de situatie in Nederland.

Pvdl/ 26-04-2000