Bijverdienen en bijstand

Eerder verschenen in Kabam, augustus 1995

Bijverdienen

Organisaties van uitkeringsgerechtigden in de stad hebben er al geruime tijd op aangedrongen, dat de oude bijverdienstere­geling in de bijstand wordt gehandhaafd, met enkele verbete­ringen. Gemeenten hebben sinds enige tijd de vrijheid, zelf een beleid te maken op dit punt. Het is nog steeds onzeker, hoe het nu precies gaat worden, maar de wethouder denkt onder­druk van de ambtenaren van de sociale dienst, die daarover allerlei rapporten produceren, de oude regeling, waarbij je 25% mocht houden tot een bepaald maximum, af te schaffen en te vervangen door een vaag ‘incentivebeleid’. Dit komt erop neer, dat iemand die uit zichzelf naar een uitzendbureau stapt om wat bij te verdienen in principe alles moet inleveren, terwijl anderen, die flink slijmen, een soort ‘stimulerings­premie’ kunnen krijgen via de bijzondere bijstand. Zo’n premie kun je dus krijgen als de ambtenaar erg tevreden is over je gedrag. Rechten kun je nergens meer aan ontlenen, je bent afhankelijk van de ambtenaar.

Groen Links is nu ook een campagne gestart om de oude rege­ling terug te krijgen. Citaat uit een verspreid pamflet: ‘ Bijver­dienen is voor veel bijstandsgerechtigden noodzaak. Voor meer financiële armslag. Om nog ergens aan mee te kunnen doen. Het leven wordt duurder en ieder jaar stijgt de huur. Maar het niveau van de uitkeringen blijft achter bij deze kostenstij­gingen. Deze verslechteringen zijn het gevolg van de achter­eenvolgende kabinetten Lubbers/Kok’.

Groen Links roept op om tegen de plannen van het college van B en W, die hierboven staan genoemd, te protesteren. De gemeen­teraad zal na de zomer over deze plannen beslissen. De bijver­diensteregeling moet blijven en de maximale termijn van twee jaar waarbij je een beroep op de regeling kunt doen, moet verdwijnen. Groen Links verspreidt een voorbeeldbrief, die aan de gemeenteraad kan worden gestuurd.

Met enige zelf aangebrachte wijzigingen nemen wij die voor­beeldbrief over.

Adres aan de gemeenteraad

Stadhuis

Amstel 1

1011 PN Amsterdam

Betreft: de dreigende afschaffing van de bijverdiensteregeling en enkele andere onderwerpen.

Amsterdam, datum

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik ben het helemaal niet eens met de plannen van het college van burgemeester en wethouders om de bijverdiensteregeling voor bijstandsgerechtigden af te schaffen. Bijverdienen naast de uitkering is bittere noodzaak om financieel het hoofd boven water te houden. De kosten van levensonderhoud stijgen, ter­wijl de hoogte van de bijstandsuitkering daarbij achter blijft. Door bij te verdienen kan een bijstandsgerechtigde zelf haar/zijn inkomenspositie verbeteren en de band met de arbeidsmarkt in stand houden. U moet die mogelijkheid niet afschaffen, u moet juist mensen stimuleren actief te zijn.

(Deze laatste zinnen kun je natuurlijk ook veranderen, als je vindt dat je al genoeg gestimuleerd bent).

Ik doe een dringend beroep op u de inkomenspositie van de bijstandsgerechtigden niet ondergeschikt te maken aan uw streven naar een full-time baan voor iedereen, Voldoende werk voor alle bijstandsgerechtigden is er niet. Ik heb liever een zeker inkomen dan een onzeker uitzicht op werk.

Handhaaf en verbeter de bijverdiensteregeling voor bijstands­gerechtigden!

Hef de beperkende termijn van twee jaar op!

Hier kunt u nog wat eigen opmerkingen aan toevoegen, dat doen wij ook. Bijvoorbeeld, je mag 35% of zo houden, en niet 25%. Of: als de wethouder 200 miljoen uittrekt voor het werkgele­genheidsbeleid kan hij ook wel 200 miljoen uittrekken voor het minimabeleid voor mensen die nooit meer betaald werk zullen verrichten. Of: schaf de sollicitatieplicht af. Of: meer voorzieningen in de buurten voor mensen met een smalle beurs. Etc.

Hoogachtend,

uw naam en adres.