Evaluatie Derde Kamer na enkele jaren

Evaluatie Derde Kamer Bij de Derde Kamer haden we de volgende uitgangspunten/gedach­ten. 1. De Derde Kamer moet organisatorisch en inhoudelijk een alternatief zijn voor politieke partijen en het overtheidsbe­leid. Het is de bedoeling, buiten politieke partijen en over­legstrukturen met de overheid om een soort tegenbeweging op te bouwen, die zich niet laat inkapselen en die…

Opvattingen van Bart van Wijck

Het gaat om een culturele omslag. In de zeventiger jaren hadden wij het idee, dat we met iets groots bezig waren, dat we deel uitmaakten van een internationalistische wereldwijde beweging voor een betere maatschappij. Enthousiast werkten wij aan een betere toekomst. Dit subjectieve gevoel is helemaal weg. Het gaat erom, dit gevoel weer terug te krijgen. Het had ook wel…

Tekst uit verslag Derde Kamer bijeenkomst over de stadsprovincie in het Barleus gymnasium op 13 mei 1995

Diskussie werkgroep 2 plus 3. Bernard Stolte begint zijn inleiding met te stellen dat hetonderwerp van de bestuurlijke herindeling al heel lang speelt.In 1981 zijn de deelraden Noord en Osdorp opgericht. Ze warenbedoeld als een strategisch idee op een schaakbord, dwz menpoogde op die manier de deelraden erdoor te drukken.Op stedelijk niveau in de gemeenteraad…

Discussie over de welvaartsstaat op de bijeenkomst van de Derde Kamer

In de fraktie van de “welvaartsstaat” diskussieerden de on­geveer 75 aanwezigen in de zaal met een forum, dat vooral bestond uit kritische vak­bondsleden en vertegenwoordi­gers van belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden. Bij de dis­kussie over de vijf stellingen onder voorzitterschap van Diny van Velthoven laaiden de emoties soms hoog op. Dit gebeurde vooral bij de tweede stel­ling:…

Enkele indrukken van de diskussies op 23 april in De Derde Kamer.

In de vijfde sessie heeft Eise kalk het voorstel gedaan, inAmsterdam een Derde Kamer te organiseren. Hierbij zouden ookpolitici moeten worden uitgenodigd, en zou het onderwerp“vrijwilligerswerk” moeten zijn. Hij deed een oproep om zo’nDerde Kamer te organiseren. Verder verbond Ger Ramaekersnamens het PSUL de Derde Kamer met de buiten-parlementaireenquete, die reeds in Limburg was georganiseerd.…