Programma van de Europese Assemblee van werklozen en mensen die in bestaansonzekerheid leven op 2, 3 en 4 december in Parijs

De stem van de werklozen en de mensen die aangewezen zijn op flexibele arbeid.

De media en de regeringen praten voortdurend over de economische vooruitgang in Europa en over de teruggang in werkloosheidscijfers. Zeker, er is een zekere verlaging van de werkloosheid. Maar voor de werkelijke stand van zaken moet je nauwkeuriger naar de cijfers kijken. Er wordt gemanipuleerd met cijfers, er zijn verschillen tussen regio’s , etc. Bovendien, de flexibele onderbetaalde baantjes in de nieuwe economie en nieuwe vormen van additionele werkgelegenheid naast verplicht vrijwilligerswerk worden steeds meer opgedrongen aan de werklozen. Nadat werklozen zulke baantjes hebben aanvaard staan ze na enige tijd weer op straat en worden ze intensief begeleid naar weer een nieuw tijdelijk baantje of komen ze in de WAO terecht, waarna reintegratieprogramma’s beginnen, etc. Tegelijkertijd blijft men toetredingsvoorwaarden tot de sociale zekerheid verscherpen en blijven de uitkeringen laag. Op deze manier verspreid verarming zich over de gehele wereld van het betaalde en onbetaalde werk.
Dit is de reden dat de Euromarsen vertegenwoordigers van werklozenorganisaties en mensen die onzekere arbeid verrichten in heel Europa uitnodigt samen te komen in een Europese Assemblee begin december. De Assemblee vindt plaats enkele dagen voor de initiatieven op 6/7 en 8 december in Nice. De Assemblee is bedoeld als een middel om informatie uit ter wisselen over de situatie van de werklozen en andere mensen levend in bestaansonzekerheid maar kan ook dienen om verschillende initiatieven en gezamenlijke acties te coordineren.
Doel van de Assemblee is dus: een organisatorisch verband, structuur of netwerk ontwikkelen om bijvoorbeeld rond het Europees sociaal minimum buiten Europese toppen om actie te voeren.

Programma van de drie dagen durende Assemblee

Zaterdag 2 december vanaf 15.00 uur:
Plaats: La Grande Bourse du Travail (Trade Union Exchange) 3 rue du Chateau d’Eau 75010 Paris, metro en bushaltes –Place de la Republique.

Vanaf 27 november is er een tentoonstelling van de Euromarsen op dezelfde plaats.

Opening van de Assemblee. Inleiding over de huidige economische hoogconjunctuur en de gevolgen voor de arbeidsmarkt, de precaire arbeid, de leefsituatie van mensen met een flexibele baan en de gevolgen voor werklozen op het gebied van koopkracht, wonen, gezondheid. Er is nog nooit zoveel welvaart geproduceerd. Ondanks de lichte vermnindering van de werkloosheid blijft de hoeveelheid precaire arbeid groeien. Deze ontwikkeling verzwakt de sociale beweging van de baanlozen en leidt tot inhoudelijke verdeeldheid. Hoe moeten we hierop reageren? Werklozen en hun organisaties komen steeds meer onder druk te staan. Men zegt: er is werk genoeg. Wat zijn de gevolgen van de hoogconjunctuur voor de belangenbehartiging en voor de sociale beweging van mensen met een minimuminkomen?

Na de inleiding wordt een discussie gevoerd over de doelen van de Assemblee van uitgeslotenen en uitgelegd hoe het verloop van de Assemblee is. Praktische afspraken maken.

Zondag 3 december vanaf 0900 uur.
Plaats: Maison des Syndicats-Creteil
11/13 Rue des Archives
94000 Creteil
(Ligne de metro no 8 Balard-Creteil direction Creteil. Prendre al la station Republique et descendre al la station Creteil-Prefecture)
(Autoroute A4-Paris-Metz, sortie Creteil –Troyes/Autoroute A86-Creteil-Troyes, sortie Creteil centre, puis suivre la direction Prefecture /Hotel du Departement)

De eerste helft van deze dag is bestemd voor uitwisseling van ervaringen tussen de organisaties in verschillende landen. Daartoe wordt in een viertal werkgroepen gediscussieerd.
a. de situatie van de werkloosheid in de verschillende regio ’s van Europa. Waar leven de mensen van? Aspecten van werkloosheid. Sociale en culturele verschillen bestaan niet alleen tussen landen maar soms ook tussen regio’s in een bepaald land. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen het noorden en zuiden van Italie, of tussen Oost en West Duitsland. Teneinde de situatie van werkloosheid beter te begrijpen en om beter de eisen op Europees niveau te definieren is het noodzakelijk uit te werken wat de actuele situatie is in ieder land.
b. De verschillende vormen van precariteit (bestaansonzekerheid, flexibilisering) in de verschillende regio’s. Hoe zit de oneindige cirkel van precaire banen, tijdelijk werk, werkloosheid, etc in elkaar en wat zijn de effecten zowel op jongere als oudere arbeiders. Wat doen de vakbonden in specifieke situaties om deze mensen te organiseren en voor hun belangen op te komen? Ook deze discussie moet een aanzet zijn om onze eisen op Europees niveau beter te definieren.
c. Welke strijd voeren de werklozen en geprecariseerden in hun regio’s en met welke eisen? Welke strijd kunnen we samen voeren en in welke vorm, waarbij verschillen worden overstegen?
d. Het overheidsbeleid en het beleid van allerlei instituties in de verschillende landen om precaire arbeid via allerlei maatregelen te organiseren, cq om de arbeidsmarkt te flexibiliseren.
Het is de bedoeling, dat ieder land/regio een inleiding over bovengenoemde onderwerpen voorbereidt.

In iedere werkgroep zullen de volgende vragen naar voren worden gebracht:

• Wat zijn de actuele eisen van de baanlozen en de mensen die preciare arbeid verrichten?
• Wat is het standpunt over het voorstel voor een minimaal gegarandeerd individueeel inkomen?
• Kan deze eis worden gebruikt als doel van een Europese campagne?
• Waar zijn we m.bt. het charter van sociale rechten?
• Op welke wijze kunnen we zo’n charter gebruiken?

Antwoorden op deze vragen zullen worden gebruikt als de basis voor het tweede deel van de agenda, namelijk een debat in een plenaire bijeenkomst over gezamenlijke acties over geheel Europa. Op basis van de discussies kunnen de werkgroepen een stelling formuleren voor zo’n gemeenschappelijke campagne, vanuit een inventarisatie wat de eisen van de regio’s zijn.

Voor de discussie in de werkgroepen en voor de plenaire vergadering moeten de deelnemende organisaties materiaal meenemen om hun acties en suggesties te illustreren: documenten, statistieken, fotoos, voorbereide teksten en mondelinge bijdragen. Het verdient de voorkeur, dat de verschillende landen hun bijdragen aan de forums, en voorstellen coordineren.
Ook is het noodzakelijk dat de landen nadenken over vertalinghsproblemen, waarbij op zijn minst Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans aanwezig moeten zijn.

Het tweede deel van de plenaire discussie zal meer specifiek gewijd zijn aan een conrete Europa-wijde actie op basis van de conclusies van voorgaande discussies. Er ligt wat dit betreft een voorstel: met name gaat het daarbij om de eis van een Europees sociaal minimum.
Daarbij kan over dit minimum worden gediscussieerd als onvervreemdbaar onderdeel van sociale rechten (ivm de discussie over de Europese Conventie die in Nice dreigt te worden aangenomen) en in samenhang met de toenemende ‘precaire arbeid’. Onze hoofdeis bij de acties in Nice kan zijn: het recht op een minimuminkomen (nader gedefinieerd) moet in het nieuwe EU-verdrag worden verankerd.

Maandag 4 december 2000 0900 uur.
Plaats: Maison du Syndicats-Creteil

Discussieren over de toekomstige werkwijze van de Assemblee. Wat voor soort ‘Europees secretariaat hebben we nodig?. Hoe moet het functioneren? Voor de versterking van het secretariaat zouden vier werkgroepen kunnen worden ingesteld:
a. een financiele commissie die oa voor de Assemblee in Brussel 2001 financiele middelen zoekt.
b. Een commissie die een mogelijke gemeenschappelijke eis en een analyse voorbereidt over de situatie van de precaire arbeid in Europa, de leefsituatie van de arbeiders die preciare arbeid verrichten, hun eisen, de organisatievormen die zij kiezen. Om ook op dat punt gemeenschappelijke eisen te formuleren zoals dat ook met het Europees sociaal minimum is gebeurd. Daarbij komt de vraag naar voren de mogelijkheden van het organiseren van mensen in de preciare arbeid (oa in vakbonden.)
c. Commissie die de gemeenschappelijke campagne op Europees niveau gaat voorbereiden waarover op de Assemblee in Parijs is besloten. Daarbij kan worden uitgegaan van de voorbeelden voor een campagne voor een Europees sociaal minimum als eis die al in verschillende landen wordt uitgevoerd: in Belgie bereiden de Euromarsen een handtekeningencampagne voor in relatie tot de koopkracht en de steeds hoger wordende energieprijzen.
d. Een commissie die de relaties met de pers onderhoudt, publicaties voorbereidt en die op Europees niveau volgt wat daar gebeurt en in de lidstaten en terugkoppelt naar het secretariaat.

De commissies zijn werkgroepen van het secretariaat; het secretariaat organiseert haar werk in de commissies; de deelnemende landen benoemen vaste deelnemers voor de commissies.

Het is noodzakelijk dat de netwerken uit de verschillende landen voorstellen doen voor nominaties voor het secretariaat.

Maandag om 13.00 uur vertrekt de bus weer naar Amsterdam. In geval van problemen bel Michel Rousseau op 00 33 6 07 88 06 97 of in frankrijk 06 07 88 06 97
Piet van der Lende: 00 31 6 20 36 74 58