De oude armenwet in een nieuw jasje

In Utrecht werd op 25 oktober een studiedag gehouden over de veranderingen in de bijstandswet. De studiedag was geor­gani­seerd door verschillende landelijke belangengroepen van uitke­ringsgerechtigden. Een van de conclusies: de uit­gangspunten van de oude armenwet worden opnieuw ingevoerd. Een uitkering wordt weer een gunst waar weinig rechten en veel plichten tegenover staan. In dit artikel…

Onkostenvergoedingen en arbeidsbemiddeling

Dit artikel is in geredigeerde vorm verschenen in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG) van november 2000. Het is bekend, dat er al enige jaren geleden een premieverordening is ingevoerd voor clienten, die een sociale activeringstraject volgen. Maar ook dat de toekenning en de betaling ervan stuit op allerlei bureacratische omslachtigheden. Hoewel dit officieel wel moet kunnen,…

Zelfbeheer binnen het kapitalisme

Verschenen in Kwerk nr 3 jaargang 6 herfst 2000 Er zijn na de opkomst van het kapitalisme vanuit allerlei ideologiëen vele zelfbeheerprojecten geweest die tot doel hadden concrete alternatieven te bieden door de productie van goederen en diensten zelf ter hand te nemen. In dit artikel worden die pogingen kort opgesomd. Uit de geschiedenis van dergelijke…

Reactie op de sociale nota van het Ministerie van Sociale Zaken gepubliceerd op Prinsjesdag

De regering sluit de ogen voor het falen van de marktwerking door internationalisering van de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn onvoldoende bereid en niet genoodzaakt, te investeren in de mensen die ze in dienst zouden kunnen nemen. Er dreigt een spiraal naar beneden waarbij de nieuwe migranten onder slechte en onzekere arbeidsvoorwaarden betaald werk verrichten terwijl de…