Verslag van het coördinatiebureau van de Euromarsen d.d. 15 en 16 april 2000 in Brussel

Evaluatie van de Top in Lissabon. De top in Lissabon heeft alle voorstellen van Tony Blair voor ‘vernieuwing’ van de sociale zekerheid en werkgelegenheidsbeleid overgenomen. Een voorstel, om de armoede van kinderen binnen tien jaar op te lossen is van tafel verdwenen. Het beleid van flexibilisering van de arbeid en de arbeidsmarkt waarover op voorgaande…

De problemen van een-ouder gezinnen in de bijstand

Dit artikel is in geredigeerde vorm verschenen in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG) van mei 2000. Er zijn vele een-ouder gezinnen, die tussen de regels vermalen dreigen te worden, en die in feite ver beneden het bestaansminimum leven. Om dit te illustreren, twee voorbeelden van situaties, waarin moeilijkheden ontstaan, namelijk de zogenaamde ‘tienermoeders’, oftewel vrouwen beneden…

Verslag vergadering bij Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam over sollicitatieplicht en strafkortingen

Donderdagavond 6 april 2000 hebben 20 mensen in Amsterdam vergaderd over de mogelijkheden, om in die stad aktiviteiten op te zetten tegen het traditionele arbeidsethos en de sollicitatieplicht. Het gaat er daarbij om, dat mensen mogelijkheden krijgen om op basis van eigen keuzen een bijdrage te leveren aan de maatschappij, zonder sollicitatiedwang en drukmiddelen waarbij…

De nieuwe economie: armoede en uitbuiting van de natuur

Eerder verschenen in: Kwerk-tijdschrift over arbeid- jaargang 6 nummer 1 lente 2000 Velen praten tegenwoordig over de ‘nieuwe economie’. Hiermee wordt bedoeld, dat allerlei aan de productie verbonden economische problemen tot het verleden behoren, zoals inflatie en economische crises. Er zijn fundamentele structuurveranderingen in de economie die leiden tot een mondialisering waarbij oude vertrouwde kaders…

Waarom komen uitkeringsgerechtigden niet in verzet. Deel I

Op dit moment komen uitkeringsgerechtigden niet effectief in verzet tegen de afbouw van de welvaartsstaat. Daarvoor bestaan verschillende theorien die dat pogen te verklaren die allemaal een aspect zijn van de machteloosheid van uitkeringsgerechtigdengroepen. 1. De fragmentatie of heterogeniteitsthese. De belangenfragmentatie van uitkeringsgerechtigden ten gevolge van het sociale zekerheidsstelsel is ervoor verantwoordelijk, dat een verbinding…