Bijstandsbond Amsterdam jubileert

In gewijzigde vorm gepubliceerd in: De Arme Krant van Nederland jaargang 2 nummer december 1996.

Op 18 oktober organiseerde de Bijstandsbond Amsterdam een feest bij haar twintigjarig bestaan. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van uitkeringsgerechtigden in Amsterdam. iedere dinsdag, woensdag en donderdag is er een spreekuur voor uitkeringsgerechtigden. De strukturele problemen die de medewerkers van de Bijstandsbond op dit spreekuur tegenkomen worden gebruikt bij het voeren van akties en bij lobbywerk om de positie van mensen met een minimuminkomen te verbeteren. Zo is er op aandringen van de Bijstandsbond een clientenraad gekomen, die iedere twee maanden vergadert met vertegenwoordigers van de sociale dienst. Op de agenda van de vergaderingen staan oa knelpunten in het functioneren van de dienst. Daarnaast komen beleidsnota’s van de sociale dienst ter sprake, nog voor die door de gemeenteraad worden beoordeeld, zodat in een vroeg stadium invloed kan worden uitgeoefend op het beleid dat de dienst formuleert.

geschiedenis

In Amsterdam was de Bijstandsbond al in de zeventiger jaren actief. In de eerste helft van de zeventiger jaren werd door de VARA het televisieprogramma “De Ombudsman” uitgezonden. Het programma werd in die tijd gepresenteerd door Johan van Minnen. In dit programma werden oa klachten behandeld over het functioneren van sociale diensten, bedrijfsverenigingen en andere uitvoerende instanties. Men kwam op het idee deze klachten te bundelen en een belangenvereniging op te richten om acties tegen de bovengenoemde instanties te ondernemen. Dit leidde tot de oprichting van de Landelijke vereniging Bijstandsbond op 26 mei 1976 in Hilversum. Al spoedig werden er ook plaatselijke afdelingen opgezet, oa in Amsterdam en Alkmaar. Op 23 oktober 1978 werd de amsterdamse afdeling als zelfstandige vereniging ingeschreven bij de kamer van Koophandel. En er kwam ook een eigen ruimte, nl in het Bolshuis op de Rozengracht. De landelijke Bijstandsbond, die eind zeventiger jaren zo’n 1300 leden telde, is na enkele jaren ter ziele gegaan door interne conflicten. De twee verenigingen in Alkmaar en Amsterdam bestaan echter nog steeds. De Amsterdamse Bijstandsbond is momenteel gevestigd op de Da Costakade 158 in het woon-werk pand Tetterode.

Feest

Ongeveer 80 mensen bezochten het feest, dat de Bijstandsbond n.a.v. haar twintigjarig bestaan had georganiseerd. Er waren veel sociale dienst-ambtenaren aanwezig en ook veel uitkeringsgerechtigden. Twee medewerksters van de Bijstandsbond hadden hindoestaanse hapjes gemaakt die goed smaakten.

Er waren ook veel oud-medewerkers van de bond aanwezig; vele oude bekenden ontmoetten elkaar weer voor het eerst sinds jaren. Er ontstonden tijdens de borrel levendige discussies tussen uitkeringsgerechtigden onderling en met de sociale dienst-ambtenaren. Verschillende aanwezigen benadrukten het belang van een organisatie als de Bijstandsbond. Het is voor veel uitkeringsgerechtigden een mogelijkheid, om hun stem te laten horen en er kunnen tijdens het spreekuur veel misverstanden met de sociale dienst recht worden gezet. Want er gaat nogal eens wat mis bij de sociale dienst in amsterdam. Uitkeringen worden zonder duidelijke reden stopgezet, bijverdiensten verkeerd berekend, etc. Al met al een geslaagd feest.